Stockholm Värtan station

Värtan station

Den lilla herrgårdsliknande tegelbyggnaden ritades av SJs chefsarkitekt A.W. Edelsvärd som stationshus för Värtabanan som invigdes 1882. Stinsen, som bodde på övervåningen, var även postmästare.

Passagerartrafiken upphörde 1913 men godstrafiken blev kvar. Stationshuset har  fungerat som postkontor på 1970-talet, en period  höll Svenska Järnvägsklubben till där och idag   används det som kontorshus.

Den vita byggnaden på andra sidan järnvägsspåren uppfördes som tull- och hamnkontor. Under åren 1905-1934 användes den som brandstation.

Nässjö Gamla Rang

Nässjö Gamla Rang textilifabrik

Kvarteret Vipan är ett industrihistoriskt intressant kvarter i Nässjö. Här verkade under mer än ett halvt sekel textilfirman AB Rang. Under årens lopp byggde firman etappvis ut sin verksamhet.

Företaget grundades  1909 som AB Herrkonfektion, bytte därefter namn till AB Klädesfabriken, för att slutligen konsolideras som Rang. Första byggnaden från 1909 ritades av stadsingenjören Nils Christiansen. Fabriken expanderade 1923 längs Kyrkogatan med en byggnad ritad av byggmästaren John A Karlsson. 1936 förlängdes åter fabriken längs Kyrkogatan med en del ritad av Gustav Ruthér. Den karaktäristiska hörndelen med trapphuset tillkom 1950, ritad av arkitekt Berger vid Industribyrån i Stockholm.

Tekoindustrikrisen drabbade även Rang. 1967 tog verksamheten i kvarteret Vipan slut och det som fanns kvar av Rang flyttade till andra lokaler på Sörängsvägen. Kommunen tog över kvarteret och sedan dess har det bedrivits kommunal verksamhet här.

2018 inköpte kommunen en större och vackrare skylt för att ersätta den gamla skylten på hörndelen. Tyvärr hade något led under design, produktion och uppsättning missat att skylten var felstavad. Nu blev NÄJSSÖ-skylten riksbekant. Skylten plockades därefter snabbt ner.

Bildspelet av kvarteret Vipan togs 2017.

Nässjö Ambjörnsgården

Nässjö Ambjörnsgården

Ambjörnsgården är troligen den äldsta byggnaden inom Nässjö tätort. Namnet har den fått efter mäster Ambjörn (1555–1630) på Åkers gård. Ambjörn var en lagläsare.

Huset är troligen numera en privatbostad, men för något decennium sedan fungerade gården eller delar av den som ett vandrarhem.

Nässjö Åkersborgs röse

Nässjö Åkersborgs röse

Har man vägarna förbi Handskerydssjön upp mot gamla vandrarhemmet stöter man på Åkersborgs röse, en outforskad bronsåldersgrav från tiden 1100 – 500 f. Kr.

Dungen kring det tvådelade röset utgör en helhet, men den formerar en växtlig duo med ett intilliggande äppelträd.

Runt omkring ligger efterkrigstida villor. I dessa har det växt upp och växer upp barn som säkerligen gärna spelar fotboll. Bakom gravröset-dungen finns en gräsplan med enklare fotbollsmål.

Nässjö Handskerydssjön

Handskerydssjön badbrygga

Handskerydssjön är en av tre sjöar i centrala Nässjö. Här finns ett par badplatser. Den vid stambanan har badbrygga.

Triathlonidrottare kan utöva alla tre delarna av sin sport efter den triathlonbana som finns i och i anslutning till sjön.

Nässjö växer. Ett föreslaget bostadsområde är tänkt att ligga vid Handskerydssjön.

Nässjö milsten Anneforsvägen

Nässjö milsten Anneforsvägen

På vägen ut till Anneforsdammen inne i själva tätorten Nässjö finns en milsten på vänster sida vid  Erkabovägen. Milstenens historia är intressant såtillvida att den under många år stod i hembygdsparken efter att ha räddats dit vid något vägbygge.

Ett antal vägbyggen senare står milstenen åter vid sin gamla plats.

Milstenen är från 1779 då Gustav III var kung och F. V. Hamilton landshövding.

Nässjö Anneforsdammen

Nässjö Anneforsdammen

Ruinerna efter Anneforsdammen ligger precis innanför Nässjö tätorts gräns. Dammen skapades av Anders Sjölin när han under första halvan av 1800-talet satte igång stora  jordbruksprojekt  på och omkring sin herrgård Ingsberg.

Ingsbergssjön sänktes genom att en stensatt kanal grävdes till Anneforsdammen, där det även fanns en kvarn. Genom sänkningen frigjordes mark för jordbruk och senare för parker och bebyggelse.

Nässjö Ingsbergs herrgård

Nässjö Ingsbergs herrgård

Innan järnvägen kom till Nässjö bestod nuvarande stadskärnan vid stationen av tre gårdar. En liten bit ifrån dessa låg herrgården Ingsberg. Gårdens historia kan spåras tillbaka till 1502. Gården blev herrgård genom säteribildning 1660.

Den för Nässjö sockens tidiga 1800-talsutveckling  viktige Anders Sjölin köpte gården 1802 och lät bygga manbyggnaden 1805. Sjölin, som var bland annat vice häradshövding och postinspektör, satte igång storskaliga sjösänknings- och dikningprojekt, samt utökade gårdens produktiva areal med nyodling och röjning av mossmarker.

Runt manbyggnaden anlades en fyra tunnland stor trädgård med frukt- och bärodlingar. Vid nuvarande Queckfeldtsgatan, dåtidens landsväg, planterades en infartsallé.

En annan för Nässjöbygden välkänd person, Sven Magnus Svensson, köpte i mitten av 1870-talet Ingsberg till sin mor Margareta Andersdotter. Sven Magnus hade gjort sig en stor förmögenhet på plantager och boskapsskötsel i Texas. Han lät bygga om det klassicistiska huset i tidens schweiziska villastil. Svensson själv flyttade inte tillbaka till Sverige.

En stor förändring skedde efter Margareta Andersdotters bortgång  1894. Fastigheten styckades upp i fem mindre fastigheter. Under 1910- och 20-talet styckades fastigheterna upp ytterligare för att omvandlades till bostadstomter åt det växande Nässjö.

1929 köpte Sällskapet för kristerlig kärleksverksamhet manbyggnaden med  omgivande trädgård och park. Huset byggdes om 1930 till en vårdinstitution efter ritningar av länsarkitekten Malte Erichs, vilket kom att påverka huset både interiört och exteriört.

Nässjö kommun köpte fastigheten 1975 och byggde om huset till lågstadieskola. Herrgården renoverades 1979. Skolverksamheten fortsatte, några år i privat regi, till början av 2010-talet då huset såldes till privata intressen.
Litteratur: Margareta Olsson: Carl Petersons villa och Ingsbergs herrgård i Nässjö, Kulturhistorisk bedömning av fastigheterna Sänket 1 och Skansen 4 (2010) PDF

Nässjö motorstadion

Nässjö motorstadion

Nässjö motorstadion ligger lite avsides bakom de andra idrottsanläggningarna på Skogsvallen.

Nässjö Speedwayklubbs något tynande verksamhet ändrades radikalt under 2017-2018. Säsongen 2018 i Allsvenskan startade med en knall då topprankade Piraterna besegrades på bortapremiären 17/5.

Innan föreningen flyttade till Nässjö 1982 hade de varit verksamma i Brassbo utanför Bodafors. På den tiden kallades laget för Brassarna. Kanske är det på gång att åter använda det legendariska namnet.

Almesåkra kyrka och sockenstuga

Almesåkra kyrka

Almesåkra kyrka ligger vid den fordom viktiga landsvägen mellan Jönköping och Kalmar. Med järnvägarna skapades helt nya rese- och transportmönster.  Även marknaden förlorade sin betydelse och flyttade.

Dagens kyrka stod färdig 1870 efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. Kyrkan ersatte en liten träkyrka från 1600-talet.  På platsen har det troligen funnits kyrkor tillbaka till 1200-talet, möjligen ännu längre.

På andra sidan vägen vid Almesåkrasjön ligger den gamla sockenstugan. Stugan ägs numera av Almesåkra hembygdsförening.