Almesåkra kyrka och sockenstuga

Almesåkra kyrka

Almesåkra kyrka ligger vid den fordom viktiga landsvägen mellan Jönköping och Kalmar. Med järnvägarna skapades helt nya rese- och transportmönster.  Även marknaden förlorade sin betydelse och flyttade.

Dagens kyrka stod färdig 1870 efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. Kyrkan ersatte en liten träkyrka från 1600-talet.  På platsen har det troligen funnits kyrkor tillbaka till 1200-talet, möjligen ännu längre.

På andra sidan vägen vid Almesåkrasjön ligger den gamla sockenstugan. Stugan ägs numera av Almesåkra hembygdsförening.

 

Aneby Allianskyrkan

Aneby Allianskyrkan

Allianskyrkan följer sina historiska rötter tillbaka till möten på 1850-talet hemma i AP Anderssons barndomshem på Skärsjö, där hans far Anders Isaksson bjöd in predikanter från Jönköpings Missionsförening (nuvarande Svenska Alliansmissionen).

1878 invigdes ett missionshus i Aneby på Gamla Vägen. Församlingen växte och utökade sin verksamhet och 1958 stod den nuvarande Allianskyrkan vid Jönköpingsvägen klar.

Under somrarna flyttar församlingen sin verksamhet till sommarkyrkan vid Stalpet.

Aneby kyrka

Stationsamhället Aneby växte fram i skärningspunkten mellan fyra socknar. Huvuddelen kom dock att ligga i Bredestads socken. Likt många andra nygrundade samhällen längs stambanor, som avsiktligt dragits i obygden, dröjde det innan statskyrkan byggde sig en kyrka i Aneby. Det att dröja till 1953 innan municipalsamhället fick en statskyrkekyrka.

I motsats till statskyrkan etablerade sig flera frikyrkor tidigt. Allianskyrkans föregångare byggde ett missionshus redan 1878. Samhällets starke man var även aktiv inom flera frikyrkor, vilket medförde att statskyrkan kom att spela en svagare roll i samhällets utveckling än på många andra håll.

Det fanns dock en man i samhället som vigde sitt liv till att få statskyrkan etablerad. Det var överläkaren Rundström som under decennier arbetade för detta mål, bland annat med en årlig insamlingsfest. Till slut kunde Rundström glädja sig åt att ett kyrkobygge inleddes. Rundström själv fick äran att ta det första spadtaget 1953.

Anebys kyrka är därmed en jämförelsevis ny byggnad. Församlingen växte ur kyrkan och en åttkantig tillbyggnad stod färdig 1997. Tillbyggnaden innehåller kyrkosalen och gamla kyrkodelen fungerar som församlingshem. Med utbyggnaden byggdes även en dopgrav, något som är mycket ovanligt för kyrkor inom Svenska kyrkan.

Kyrkan ligger inom Aneby pastorat som inbegriper Aneby församling, Askeryds församling, Frinnaryds församling, Lommaryds församling och Haurida-Vireda församling.

Blåviks kyrka

Blåviks kyrka

Blåviks kyrka vid sjön Sommen invigdes 1873. I motsats till de flesta kyrkor är den orienterad i nord-sydlig riktning. Tornet, som brukar stå i väster, är här orienterad mot söder.

Altartavlan utgörs av utsikten över sjön genom de tre glasfönstren. Det enkla kyrkorummet pryds av Ragnar Perssons två målningar.

Bräkne-Hoby kyrka

Bräkne-Hoby kyrka

Bräkne-Hoby är Lunds stifts största landsortskyrka, en treskeppig basilika med klerestorium. Kyrkan byggdes 1868-1872 efter ritningar av Helgo Zetterwall. En äldre medeltida kyrka revs för den växande församlingens nya kyrka.

Kyrkan renoverades 1958-59 med bland annat nya målningar av Paul Hörn.

Under en promenad på kyrkogården kan man följa bygdens historia. Trots att kyrkan ligger en bit inåt land är det påfallande många gravar med anknytning till havet. Detta är inte så överraskande då socknen inkluderar mindre byar och boställen längs kusten.

Ett par gravstenar har formen av trädstammar och då träden på kyrkogården har nyligen beskurits är det lätt hänt att se trädstamsgravstenarna som riktiga träd.

Dalby kyrka

Dalby kyrka

Dalby Heligkorskyrka var domkyrka tills en ny domkyrka byggdes i Lund. Det finns många spännande historier om kyrkan, varav en återberättas av Linné:

”Här var en stor och gammal kyrka, på vilkens västra sida en liten och djupare kraftskyrka var byggd, uti vilken stora gamla träbilder, munkestolar och andra påviska relikvier bevarades. Här voro pelare av fast cote quartzosa eller flissten. På andra sidan av denna kyrka sades gången vara igenmurad, vilken går valvd och murad under jorden till Lund hela milen, men jag skulle tro, att han ginge genare väg till den strax norr om liggande kongsladugården, där munkarne ofelbart haft sitt residens.”

Det finns många sällsamheter som ännu inte har lösts ens av de skarpsinnigaste forskarna.

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka ligger vid Stora torget. Kyrktornet uppfördes 1784 och nuvarande kyrkobyggnaden byggdes 1887-1889. Arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan byggdes om 1942-43.

I samband med rivningen av den gamla kyrkan hittades en runsten. Den står numera utanför kyrkan. Troligen är det Eksjös riksträd som står i närheten av runstenen.

Emmaboda kyrka

Emmaboda kyrka

Emmaboda uppstod som en järnvägsknut inom Vissefjärda socken. Under flera decennier förblev Emmaboda kvar i Vissefjärda församling utan egen kyrka i själva samhället.

På 1920-talet uppförde Svenska kyrkan en kyrkobyggnad i Emmaboda. Denna byggdes om efter ritningar av Paul Boberg. Kyrkan med församlingshus invigdes 1941.

Gamla Hjälmseryds kyrka

Månen och Venus 190102

Gamla Hjälmseryds kyrka skiljer sig inte endast från de andra Njudungskyrkorna genom att den inte är vitrappad, utan även att kyrkan förföll till ruin i samband med att nya kyrkan byggdes. På 1930-talet togs beslutet att återställa kyrkan under ledning av Erik Lundberg (Gamla Myresjö kyrka hade ett liknande öde).

Klockstapeln är från 1937. Sedan 1947 har Stiftelsen Hjelmseryds Prästgård ansvarat för verksamheten i kyrkan och i gamla prästgården/ gästhemmet. Stiftelsen har anknytning till Svenska kyrkan. Kyrkan ägs av Hjälmseryds församling.

Gärds Köpinge kyrka

Gärds Köpinge

Den berömda mumien gick förlorad vid en restaurering av kyrkan. Mumien lyftes ut och förstördes av regn.
(Källa: Torgny, Ove, [1999], Linnés skånska resa: berättad 250 år senare)

Namnet Gärds Köpinge härstammar från Gärd som är namnet på ett av Skånes häraden.

Snoken kom tyvärr inte med på bild. Enligt Linné var snoken omtyckt av bönderna i östra Skåne – den fångade möss och sorkar.

Götene kyrka

Götene kyrka

Götene kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor. Dess äldsta delar kan dateras tillbaka till 1120-talet.

Elin av Skövde, sedemera Sankta Elin, lät bygga kyrkan, men på vägen till invigningen mördades hon av sin svärsons släktingar. Elin förlorade en av sina fingrar vid mordet. Detta finger förvaras i en silverask i en altarnisch.

Kyrkan innehåller intressanta väggmålningar, men Resepraktikan kunde på grund av en begravning inte besöka kyrkan.

Elin lät även bygga Skövde kyrka. Hon är Skövdes skyddshelgon.

Hylletofta kyrka

Månen och Venus 190102

Hylletofta kyrka ligger nordost om Vrigstad i Sävsjö kommun. Kyrkan är en Njudungskyrka från 1100-talet. Stigporten är från 1600-talet. Klocktornet byggdes i slutet av 1700-talet, då även långhuset förlängdes med sju meter. I kyrkan finns ett antal gestaltningar av kråkor, Hylletoftas symbol – Hyllekråkan.

Resepraktikan besökte kyrkan under Allhelgonshelgen. Det fanns levande ljus vid ett flertal av gravarna. Kyrkan var dock stängd.

Högsby kyrka

Högsby kyrka

Högsby kyrka med sitt höga torn vakar över nejden och Emåns dalgång. Kyrkans historia kan spåras tillbaka till 1200-talet.

Sedan dess har kyrkan byggts om, förstorats och utökats under seklernas gång. Tornet stod färdigt 1774. En större ombyggnad genomfördes 1885 efter ritningar av Axel Fredrik Nyström.

I kyrkan finns en långsmal runsten som ursprungligen stod ett stycke söder om kyrkan. Stenen murades in för kyrkobygget i marknivå och fram till 1885 kunde man läsa inskriptionen ”Sigtrygg lät sätta denna sten efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe …”

Vid 1885-års kykobygge kom någon på idén att åter använda stenen som byggnadsmaterial – denna gång 15 meter upp i klocktornet. Runstenen har sedan dess plockats ner igen och kan beskådas i vapenhuset.

Mellan kyrkan och Emån finns en minnessten rest 1938 över byskomakaren och folklivsskildraren Jonas Stolt (1812-1883). Stolt nedtecknade mycket noggranna skildringar över allmogelivet i bygden. Högsbyborna är mycket stolta över Jonas Stolt, det finns/ fanns åtminstone ytterligare två minnesmärken över honom: en skulptur framför kommunhuset samt en sten vid hans hem i  Hanåsa.