Johannisborgs slottsruin Norrköping

Johannisborgs slottsruin Norrköping

Johannisborg var ett slottsbygge som igångsattes av hertig Johan (1589-1618). Tanken var att hertigen och hans hustru skulle bosätta sig i borgen, men båda dog innan borgen stod färdig 1639.

Efter drottning Kristinas tronavträde gavs hon intäkterna från borgen och Norrköping till sitt underhåll. Efter hennes död tillföll borgen staten. Underhållet på borgen var eftersatt och borgen kunde inte bjuda något motstånd mot de ryska härjningarna 1719. Borgen brändes ned tillsammans med borgen.

Borgen byggdes inte upp igen utan delar av ruinen användes som byggmaterial till andra byggen. Porttornet byggdes upp på 1930-talet.

Borgens vallar fanns kvar till 1913 då två av vallarna hamnade under SJ utbyggnad av sinverksamhet. På 1980-talet uppfördes en postterminal mellan ruinen och själva staden.

Nässjö Anneforsdammen

Nässjö Anneforsdammen

Ruinerna efter Anneforsdammen ligger precis innanför Nässjö tätorts gräns. Dammen skapades av Anders Sjölin när han under första halvan av 1800-talet satte igång stora  jordbruksprojekt  på och omkring sin herrgård Ingsberg.

Ingsbergssjön sänktes genom att en stensatt kanal grävdes till Anneforsdammen, där det även fanns en kvarn. Genom sänkningen frigjordes mark för jordbruk och senare för parker och bebyggelse.

Nässjö gamla kyrka

Nässjö gamla kyrka

Nässjö gamla kyrka ersatte år 1791 en äldre kyrka från 1100-talet, som hade legat på samma plats. Södra stambanan kom dock att flytta socknens centrum några kilometer söderut. Där anlades Nässjö stationssamhälle, som med tiden kom att bli en egen stad.

Det byggdes en ny kyrka i stationssamhället. Nässjö nya kyrka stod klar 1909 och den drygt hundraåriga kyrkan hamnade under ett par decennier i ett slags malpåse. Numera används kyrkan till bland annat dop och bröllop. Under sommaren flyttas några av nya kyrkans gudstjänster till gamla kyrkan.

Tidigare låg sedan 1942 den ditflyttade så kallade Klockargården vid kyrkan. Här fanns ett skolmuseum. Pastoratet gav dock bort byggnaden på Blocket och huset lär ha flyttats till Ösjöfors. Skolmuseet återgick till Bälaryd.

På andra sidan vägen finns ett minnesmonument över Nässjös första skola. Av skolan finns endast grunden kvar, men det av Nässjöpojkarna resta monumentet (1942) berättar historien för besökaren om skolan och dess välgörare. På monumentet finns två porträtt av initiativtagaren Anders Sjölin (17??-1842) och den mångårigt verksamme skolläraren Carl Daniel Peterson (1825-1925).

Sävsjö Eksjöhovgårds slottsruin

Månen och Venus 190102

Slottsruinen ligger en bit utanför Sävsjö centrum, men ruinen ansågs så värdefull att den sedan 1947 (när Sävsjö blev stad) har ingått i stadens vapen.

Äldsta källorna dateras till 1287. Nuvarande byggnaden började byggas på 1600-talet, men blev aldrig riktigt klart. På en informationsskylt om ruinen finns en teckning över hur slottet kan ha sett ut i början av 1700-talet. På 1800-talet sålde ägarna husets koppartak och sedan dess har huset varit en ruin. Restaureringar på 1900-talet har förhindrat ytterligare förfall.

Mellan landsvägen och slottsruinen finns en informations- och rastplats med en liten badplats. På andra sidan vägen ligger bland annat Eksjöhovgårds värdshus, brandmuseum och kyrka.

Västervik Slottsholmen

Västerik Slottsholmen

Mitt i Gamlebyviken ligger Slottsholmen och Stegeholms slottsruin. Slottet anlades ursprungligen före 1370. Den förstördes ett antal gånger (och byggdes upp igen) som 1436 av tjustborna under Bo Knutsson, 1517 av danskar, 1677 av danskar. Denna gång byggdes slottet inte upp igen.

På Slottsholmen har det även funnits restaurangverksamhet. Trärestaurangen brann upp den 15 juni 1950 och ersattes 1952 av en ny byggnad, ritad av Gösta Åbergh. Efter långdragna förhandlingar påbörjades ett bygge för att ersätta restaurangen.

Slottsholmen år 2018 ser mycket annorlunda ut jämfört med Resepraktikans besök 2013. Borta är den för ön proportionerligt stora restaurangen och ersatt av ett höghus för privatboende. 

Det största årliga eventet på Slottsholmen är Visfestivalen som hålls årligen i ruinen. 

Norr om Slottsholmen ligger halvön Gränsö med sevärdheter som Västerviks museum. Söder om holmen ligger Strömsholmen.