Warning: A non-numeric value encountered in /home/utflgese/public_html/resepraktikan.se/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 347

Warning: A non-numeric value encountered in /home/utflgese/public_html/resepraktikan.se/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 347
Eslövs kommun – Resepraktikan

Eslöv Badhusparken

Det finns inget badhus i Badhusparken mer, då det har rivits. Detta skedde 1970, samma år som det nya badhuset, Karlsrobadet invigdes.

Numera finns bland annat en lekplats i parken. Televerkets station omvandlades till ett Ungdomens hus. Huset öppnade 2002. Efter några år bytte det namn till Mötesplats 0413. 2011 flyttades verksamheten till Östergatan 23A och i samband med detta byttes namnet till Gasverket.

Vid Utflyktsveriges besök 2009 fanns i parken några konstverk som skapats från döda almar. Det ena konstverket, ”Tre träd i flöde” eller ”Standing People” av Lars Borin, invigdes 2004.

Den andra skulpturen var ett motorsågskonstverk av Sören Niklasson. Träskulpturen föreställde antingen stadens kände son, finansmannen Erik Penser eller hans far Wilhelm Penser.

Eslöv brandstation

Tidigare låg Eslövs brandstation vid Gröna torg i centrum. Denna byggnad uppfyllde inte moderna krav och började förfalla. Det var bättre att bygga nytt. Nya stationen placerades utanför centrum vid väg 113. Brandstationen invigdes 2014.

Distrikt Eslöv är Räddningstjänsten Syds nordligaste distrikt.

På andra sidan ett obebyggt fält finns en Drive-In McDonalds för de som kanske vill följa trafiken på väg 113 och aktiviteten hos Räddningstjänsten på brandstationen.

Eslöv Druvan

Kavli Druvan i Eslöv är ett företag vars historia sträcker sig tillbaka till 1874 då Per Håkansson (1842-1918) startade tillverkning av ättikssprit. 1893 lanserades klassikern, desinfektionsmedlet Salubrin.

Efter Håkanssons död omvandlades företaget till det stiftelseägda AB P. Håkansson. Senare bytte företaget namn till Druvan. (Fabriksanläggningen ligger i kvarteret Druvan.) År 2000 bytte företaget åter namn – denna gång till Dr Pers Food. Norska livsmedelsföretaget Kavli köpte Dr Pers Food 2011.

Salubrin såldes 1999 till Hardford & Schtoff (Numera Hardford AB). Salubrin tillverkas numera i Linköping.

Kavli Druvan i Eslöv är känt för sina senapsmärken som Hultbergs. Produktionen av Västerviks senap flyttades till Eslöv 2007. Johnny´s senap skapades av Johnny Andersson i Söderhamn. Andersson sålde märket till Druvan när han blev pensionär. Tillverkningen flyttades till Eslöv.

Livsmedelsgrannen Felix startade som ett dotterbolag till AB P. Håkansson.

Per Håkansson doktorerade i kemi och hade ett livslångt intresse för vetenskap och sjukvård. Utifrån hans testamente skapades en stiftelse för utdelning av forskningsbidrag. Vidare grundades ett sjukhem i Eslöv. Sjukhemmet var från 1940-talet verksamt i ”Eslövkungen” Christian E. Nilssons gamla villa på villagatan. Verksamheten såldes 2005 till Partnergruppen.

Eslöv Ellinge slott

Ellinge slotts historia sträcker långt tillbaka till medeltiden. Dock finns endast rester av 1200-talsborgen kvar. Slottet har genomgått omfattande ombyggnader. Stora förändringar genomfördes bland annat vid en stor ombyggnad på 1700-talet av Wilhelm Bennet. Den tidigare kringbyggda skånsk-danska borgen bröts upp och omvandlades till en herrgård av mer svenskt snitt.

I slutet av 1800-talet lät Fredrik Wrangel och hans hustru Ebba (född Piper) bygga en separat villa vid slottet. De flyttade in i villan och slottet var huvudsakligen obebott. Efter deras son Carl Gustaf Wrangels död 1948 såldes slottet till Ernst Wehtje j:r.

För närvarade (2017) ägs slottet av Wehtjes son son Mikael Wehtje. Slottsparken är öppen för besökare medan själva slottet kan endast bokas för gruppvisningar. Slottet kan hyras till bröllop och andra festligheter.

För finsmakare av starkare drycker är Ellinge en plats av betydelse. Här tillverkas sedan 2009 kvalitetsvodkan Purity Vodka. Eslöv har därmed sedan spritfabriken stängdes 1957 åter alkoholtillverkning av betydelse inom kommungränsen.

Eslöv gamla polishuset

I Eslöv fanns Polisen sedan 1967 i en byggnad vid Föreningstorget.

Hyreskontraktet gick ut under 2010-talet och det blev dags för hyresförhandlingar. Polisen sade upp hyreskontraktet som en del i förhandlandet, men detta förhandlingsutspel resulterade i att de var tvungna att flytta ut under juni 2017.

Nya lokaler fanns i Orklas gamla huvudkontor på Ellingagaten. Här blev hyran väsentligt högre.

Eslöv gamla spritfabriken

Gamla spritfabriken i Eslöv är en fascinerande plats, inte enbart rent arkitektoniskt och industrihistoriskt, utan även för hur den sedan 1957 nerlagda fabriken har över decennierna lyckats undgå att rivas. Till skillnad från många andra industrihistoriskt värdefulla byggnader i mycket bättre skick, som rivits efter förhastade eller opportunistiska beslut, har spritfabriken levt vidare och förfallit under olika myndigheters beskydd.

Spritfabriken uppfördes ursprungligen 1904 som mjölkpulverfabriken AB Siccator. Verksamheten ändrades 1910 till sprittillverkning av Skånsk Spritförädling AB. Företaget förstatligades 1917 när det köptes upp av AB Vin & Spritcentralen.

Likt många andra industrier med monopolliknande ägarförhållanden koncentrerades tillverkningen alltmer. Från 1800-talets tusentals små brännerier fanns det vid mitten av 1950-talet endast 8 fabriker kvar i landet. Koncentrationen accelererade ytterligare när fabriken i Eslöv stängdes.

Sedan dess har byggnaderna används till olika ändamål som lager, utställningar, svartklubbar mm. Planer på att sanera området och till exempel bygga bostäder har lanserats genom åren och i lokalpressen har man då kunnat läsa om att nu är det dags för rivning.

Senaste idén är att delar av den delvis ruinliknande fastigheten ska byggas om för att kulturskolan ska kunna få mer ändamålsenliga lokaler. Kulturskolan huserar sedan många år i Gamla rådhuset.

Nuvarande ägare är kommunala Eslövs Bostads AB.

På andra sidan järnvägen är Asplunds lagerhus närmsta granne.

Sprittillverkning har genom historien varit en skånsk paradgren och numera har Eslövs kommun åter en världsledande sprittillverkare. Purity Vodka producerar sin kvalitetsvodka i en gammal ekonomibyggnad som tillhör Ellinge slott.

Eslöv Gamla vattentornet

Gamla vattentornet i Eslöv togs i drift 1905 efter ritningar av C.A. Ambrosius. Tornet byggdes i armerad betong, är 38 meter med en diameter på 7 meter. Tornet byggdes av privata intressenter. Eslövs köping köpte tornet efter några år.

Eslöv växte och tornet räckte inte till för den ökade vattenkonsumtionen. Det togs ur drift när ett nytt vattentorn stod färdigt på Allmänningen 1969.

Tornet har haft olika ägare sedan 1969, vilket bland annat har medfört att det klarat sig från rivning.

Eslöv lagerhuset

Under slutet av första världskriget byggde svenska myndigheter upp ett system med lagerbyggnader för spannmål. Av de nio lagerhusen finns tre kvar, varav ett i Eslöv.

Lagerhusen ritades av Carl Forsell och Gunnar Asplund. Eslövs kommun köpte 1984 byggnaden av Svenska Lagerhus AB. Därefter stod lagret och förföll tills kommunen sålde vidare till Midroc, som byggde om huset till bostadsrättslägenheter. De nya invånarna kunde flytta in 2008.

Eslöv silo

Silon på Kvarngatan i Eslöv byggdes 1964 av AB Carl Engström. Kapacitet: 300 ton/cylindrisk kapsel, 40-150 ton/stjärnkapsel.

Eslöv ligger i en rik jordbruksbygd, vilket bland annat medfört att det tidigare fanns ytterligare en stor silo i staden. Den låg på Bruksgatan fram till rivningen 2012.

Källa: Silor – Landskapets landmärken: Inventering och dokumentation av spannmålssilor i Skåne (2012)

Eslövs allmänning

Eslövs allmänning är ett naturreservat i centrala Eslöv. Allmänningen var från början gemensam betesmark. När staden växte utarbetades planer för bebyggelse. Området ansågs dock ha högt geologiskt värde som tydlig jordartsgräns – mötet mellan slättens bördiga moränlera och Mellanskånes blockrika morän. Området blev naturreservat 1919. Reservatet utökades 2010.

Sedan allmänningen blivit naturreservat har växtligheten helt ändrat karaktär: från busk- och trädfattig betesmark till att från 1960-talet ha utvecklats till ädellövskog.

Allmänningen gick under namnet Tåbelund, namngivet efter kjempekvinnan Taabe, som enligt sägnen ska ha bott här. På allmänningen fanns även en gammal ek, Gylde Eg. Den som passerade eken gjorde bäst i att hälsa på trädet för att inte drabbas av otur och motgångar.

På allmänningen finns den s.k. Hundramannastenen. Namnet kommer från tiden före sjukkassorna när föreningar skapades med ett hundratal medlemmar för att kunna ge bistånd till behövande. Föreningarna träffades ibland för större festligheter och området kring stenen var troligen en plats för sådana fester.

Runt stenen hålls en mindre yta öppen för att påminna om hur allmänningen såg ut när den användes till bete.

I allmänningen finns Eslövs vattentorn.

Eslövs leksaksmuseum

Eslövs leksaksmuseum invigdes 2011 av Johan Glans. Eldsjälarna bakom museet är far och son Stig Sundberg och Håkan Sundberg.

I lokalerna finns många olika slags leksaker: Barbiedockor, tennsoldater, smurfar, Lego mm. Störst uppmärksamhet får troligen modelljärnvägen.

Museet breddade verksamheten 2016, då en historisk avdelning om anrika Eslövsföretaget Åkermans invigdes. Museet kan numera beskrivas även som ett industrihistoriska museum.

Eslövs station

Eslövs station

Eslöv kan tacka järnvägen för sin utveckling. Södra stambanan drogs genom bygden och stationen anlades 1858, men ersattes av en ny byggnad 1866. Nuvarande stationshuset, som ritades av Folke Zetterwall, är från 1914. Stationen blev en mycket viktig knutpunkt varifrån det drogs linjer till många skånska städer som ville ha anslutning till stambanan.

Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L&HJ) (1865) byggdes för att de båda hamnstäderna skulle få den åtråvärda förbindelsen till Södra stambanan. Den skånska porten mot kontinenten, Ystad, fick sin anslutning 1866 genom Ystad-Eslövs järnväg (YEJ). Drygt tio år senare öppnades linjen Eslöv – Hörby Järnväg (EHJ). 1898 som knöts Eslöv ihop med Klippan då Röstånga-Eslövs Järnväg (REJ) invigdes. Sedan tidigare fanns förbindelsen Klippan-Röstånga Järnväg (KRJ).

Banorna förstatligades på 1930- och 40-talen. Persontrafiken mellan Klippan och Eslöv upphörde 1961 och banan mellan Eslöv och Röstånga revs upp samma år. Sträckan Eslöv-Hörby lades ner 1967 och även denna bana revs ganska omgående upp.

På senare år har tågresandet fått ett uppsving och tågentusiaster kunde glädjas åt att persontrafik mellan Eslöv och Helsingborg via Marieholm och Teckomatorp återupptogs 2016!

Stationsbyggnaden är byggnadsminne sedan 1986. Ytterligare delar av stationsområdet blev byggnadsminne år 2007. Av intresse är den gång under järnvägen som binder samman perrongerna och stationen – den första av sitt slag i Sverige.

Inne på stationen finns en minnesplakett över de finska krigsbarnen som kom till Skåne. Plaketten sattes upp 2011.

Eslövs busstation ligger i anslutning till järnvägsstationen.

Hoppa till verktygsfältet