Lomma har växt fram från 1862-års landskommuner Borgeby, Fjelie, Flädie och Lomma.

I Lomma landskommun bildades Lomma municipalsamhälle 1900. Orten växte och 1955 ombildadades hela landskommunen till Lomma köping. Borgeby, Fjelie och Flädie slogs 1952 ihop till storkommunen Flädie.

Storkommunen verkade fram till 1963 då den inkorporedas i Lomma köping.

Kommunreformen 1971 ledde inte till några territoriella förändringar när köpingen ombildades till Lomma kommun.

Blasonering: I rött fält ett ankare av guld och därunder en uppskjutande, genomgående, krenelerad mur av guld med röda fogar.

Alla platser i Lomma kommun